Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Electrolux Egg7432s

Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Electrolux Egg7432s to oficjalny dokument, który zawiera szczegółową informację na temat urządzenia, jego właściwości oraz instrukcje dotyczące jego obsługi. Zawiera ona wszystkie potrzebne informacje, aby użytkownik mógł bezpiecznie użytkować i eksploatować urządzenie. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna zawiera szczegółowy opis wszystkich funkcji i cech urządzenia, wszystkie instrukcje dotyczące jego instalacji i użytkowania oraz niezbędne dane techniczne, takie jak moc, napięcie i poziom hałasu. Ponadto zawiera ona informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym wszystkie konieczne ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Electrolux Egg7432s zawiera również wszelkie informacje na temat procedur serwisowych, w tym wszystkie informacje dotyczące konserwacji, naprawy i konserwacji urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Electrolux Egg7432s

ogólny - eur-lex. europa. eu

Taka techniczna dokumentacja eksploatacyjna stanowi część dokumentacji technicznej.

This technical operating documentation shall be part of the technical file.

technologia i regulacje techniczne - eur-lex. eu

Taka techniczna dokumentacja eksploatacyjna jest częścią dokumentacji technicznej.

ogólny - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)

ogólny - eur-lex. eu

obowiązki eksploatującego urządzenia techniczne (dokumentacja eksploatacyjna).

responsibilities of a technical device user (operation documentation).

ogólny - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)

1 miliard tłumaczeń skategoryzowanych wg dziedziny działalności w 28 językach

Najczęściej wyszukiwane zapytania polski:1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k,

Najczęściej wyszukiwane zapytania angielski:-200k,

Traduction Translation Traducción Übersetzung Tradução Traduzione Traducere Vertaling Tłumaczenie Mετάφραση Oversættelse Översättning Käännös Aistriúchán Traduzzjoni Prevajanje Vertimas Tõlge Preklad Fordítás Tulkojumi Превод Překlad Prijevod 翻訳 번역 翻译 Перевод

Zgodnie z rozporządzeniami do ustaw Prawo energetyczne i Prawo budowlane istnieje obowiązek zapewnienia dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej dla instalacji i urządzeń elektrycznych zainstalowanych w obiekcie.

Obowiązek zapewnienia dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej wynika z rozporządzeń wykonawczych do ustaw Prawo energetyczne i Prawo budowlane.

Każde urządzenie elektryczne jest wykonywane według odpowiednio przygotowanego projektu technicznego, który zawiera zbiór rysunków, obliczeń i inne niezbędne dokumenty. Wyprodukowane urządzenia elektryczne podlegają badaniom końcowym na zgodność z Warunkami Technicznymi Odbioru (WTO) opracowanymi na podstawie odpowiednich norm. Użytkownik łącznie z urządzeniem otrzymuje Dokumentację Techniczno-Ruchową(DTR), w której określone są ogólne zasady instalowania i eksploatacji urządzenia.

Powyższy obowiązek spoczywa na użytkowniku eksploatującym instalacje i urządzenia elektryczne.

Dokumentacja techniczna instalacji i urządzeń elektrycznych obejmuje:

 • projekt techniczny z naniesionymi zmianami podwykonawczymi,
 • dokumentację fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzenia, obejmującą w szczególności:

– dokumentację techniczno-ruchową,

– atesty, świadectwa, karty gwarancyjne, certyfikaty i instrukcje obsługi,

– protokoły kwalifikacyjne do właściwej kategorii zagrożenia pożarowego i wybuchowego – w zależności od potrzeb.

Dokumentacja eksploatacyjna obejmuje:

 • instrukcję eksploatacji,
 • dokumenty przyjęcia urządzenia do eksploatacji, w tym protokołu z przeprowadzonych prób, rozruchu i ruchu próbnego,
 • książki i raporty pracy urządzeń z zapisami występujących zakłóceń i uszkodzeń w zakresie ustalonym w instrukcji,
 • dokumenty dotyczące przewidzianych w instrukcji okresowych kontroli oględzin, przeglądów i zabiegów konserwacyjno-remontowych,
 • protokoły zawierające wyniki badań i pomiarów eksploatacyjnych,
 • protokoły kontroli okresowej,
 • książki obiektu budowlanego.

Dokumentacja eksploatacyjna instalacji i urządzeń elektrycznych powinna być na bieżąco aktualizowana, a także przechowywana i nadzorowana przez wyznaczonego pracownika.

Instrukcja eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych

Każdy budynek lub zespół budynków powinien posiadać instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się w budynku.

Obowiązek ten wynika z postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Instrukcja eksploatacji powinna określać procedury i zasady wykonywania czynności związanych z ruchem sieciowym i eksploatacją sieci, a w szczególności:

 • zasady przyłączania do sieci urządzeń, instalacji i innych sieci,
 • zakres, zasady i terminy przeprowadzania okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sieci oraz przyłączonych do niej urządzeń,
 • zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń ciągłości dostarczania energii elektrycznej lub wystąpienia awarii w sieci,
 • procedury wprowadzania przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej,
 • sposób prowadzenia ruchu sieci,
 • wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem, pożarem, wybuchem oraz inne związane z bezpieczeństwem eksploatowanego budynku.

Instrukcja ruchu i eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych powinna być dokumentem przechowywanym i nadzorowanym przez wyznaczonego pracownika.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. poz. 623 ze zm. ),
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. 492). 

Nano Energie Technik ZentrumDuisburg

Drukarnia OffsetowaRogoźnica

Eurocentrum Office ComplexWarszawa

Eurocentrum Office ComplexWarszawa

Eurocentrum Office ComplexWarszawa

Eurocentrum Office ComplexWarszawa

Eurocentrum Office ComplexWarszawa

Eurocentrum Office ComplexWarszawa

Eurocentrum Office ComplexWarszawa

Eurocentrum Office ComplexWarszawa

Eurocentrum Office ComplexWarszawa

Eurocentrum Office ComplexWarszawa

Eurocentrum Office ComplexWarszawa

Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Electrolux Egg7432s

Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Electrolux Egg7432s

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Electrolux Egg7432s