Instrukcja konserwacji użytkownika Aeg Efp60924ow

Instrukcja konserwacji użytkownika Aeg Efp60924ow pozwala klientom uzyskać optymalny poziom efektywności i osiągnąć długoterminową oszczędność energii. Przestrzega ona wszystkich wymogów dotyczących utrzymania urządzenia w dobrym stanie i dostarcza informacji na temat bezpieczeństwa i higieny. Instrukcja zawiera informacje na temat wszystkich koniecznych zabiegów konserwacyjnych, takich jak czyszczenie i smarowanie, wymiana części i okresowe przeglądy techniczne. Zaleca się stosowanie się do instrukcji konserwacji użytkownika Aeg Efp60924ow, aby zapobiec awariom i uszkodzeniom i zapewnić długoterminową wydajność.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konserwacji użytkownika Aeg Efp60924ow

Instrukcje obsługi i inne informacje

Chcemy, aby nasi klienci podążali we właściwym kierunku, dlatego zebraliśmy w jednym miejscu informacje, do których warto mieć komfortowy dostęp. Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcję obsługi swojego pojazdu.

Wprowadź numer VIN swojego pojazdu

—LUB—

Wpisz rocznik i model pojazdu

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EHS6651P. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EHS6651P będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EHS6651P

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX EHS6651P (640 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EHS6651P

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ELECTROLUX______________________EHS 6651 PCeramiczna p yta grzejna do zabudowy______________________ INSTRUKCJA OBS*UGI12SPIS TRE CIWSKAZÓWKI DOTYCZ1CE BEZPIECZE2STWA................................ 5 UTYLIZACJA.......................................................................................... 7 OPIS URZ1DZENIA............................................................................... 9 PRZED PIERWSZYM U7YCIEM........................................................... 11 OBS*UGA P*YTY CERAMICZNEJ..................................................... 11 ZEGAR................................................................................................. 18 PRAKTYCZNE RADY........................................................................... 21 MYCIE I KONSERWACJA.................................................................... 24 CO ZROBI;, GDY............................................................................... 25 AUTORYZOWANY SERWIS................................................................ 27 DANE TECHNICZNE........................................................................... 28 MONTA7 I POD*1CZENIE.................................................................. 28 POD*1CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ........................... 29 RYSUNKI MONTA7OWE..................................................................... 313Szanowni Klienci!Przed przyst? pieniem do pod? czenia i eksploatacji urz? dzenia prosimy o dok adne zapoznanie siC z instrukcj? obs ugi, w której podano waEne informacje dotycz? ce bezpiecznej eksploatacji, instalacji oraz konserwacji ceramicznej p yty do gotowania. InstrukcjC obs ugi naleEy zachowaH, aby w razie koniecznoIci móc z niej skorzystaH. [... ] Dotyka1 sensor wybrany stopie" mocy grzejnej od do.Sensoramiimo na w ka dej chwili zmieni1 stopie" mocy grzejnej.16W? czanie i wy? czanie blokady (bezpieczeMstwo dzieci)P#yt' mo na zablokowa1 przed przypadkowym w# czeniem przez dzieci. W? czenie zabezpieczenia przed dzieHmi Aby w# czy1 zabezpieczenie przed dzie1mi nale y wcze, niej w# czy1 p#yt'. Pauza blokady p yty Funkcj' blokady mo na pauzowa1 na czas jednorazowego korzystania z urz dzenia (do nast'pnego wy# czenia p#yty). Przy kolejnym w# czeniu p#yty blokada b'dzie automatycznie wznowiona. Je, li blokada jest aktywna, na wy, wietlaczu pojawia si' wskazanie. W tym samym czasie dotkn 1 na 1 sekund' dwa sensory jednocze, nie i.Rozlegnie si' sygna# potwierdzaj cy wykonanie operacji. Dotkn 1 sensor mocy grzejnej.Wy, wietlacze zgasn, blokada jest wy# czona. Urz dzenie wy# czy si' automatycznie po up#ywie kilku sekund.ZEGARFunkcj' zegara mo na wykorzysta1 do: - ustawienia automatycznego wy? czenia pola. Nadne z pól grzejnych nie mo e by1 w# czone, je eli zamierzaj Pa"stwo skorzysta1 z funkcji minutnika. Automatyczne wy? czenie Pole (pola) grzejne, które maj automatycznie wy# czy1 si', musza by1 w# czone przed wykonaniem poni szej czynno, ci: 1. Po jednokrotnym dotkni'ciu sensora zegara, pierwsze aktywne pole grzejne zostanie wybrane (w kolejno, ci ruchu wskazówek zegara), odpowiedni wskaEnik szybko pulsuje. Przyk#ad: lewy tylny wskaEnik odpowiada lewemu tylnemu polu grzejnemu. Kolejne dotkni'cie sensora zegara spowoduje wybór kolejnego pola grzejnego.182. W czasie, gdy wskaEnik szybko pulsuje nale y ustawi1 czas automatycznego wy# czenia si' pola (np. Lampka kontrolna pulsuje nieco wolniej, a na wy, wietlaczu pojawia si' czas gotowania. Je eli funkcja automatycznego wy# czenia jest ustawiona dla kilku pól grzejnych, na wy, wietlaczu pojawi si' najkrótszy ustawiony czas. Lampki kontrolne innych pól (dla których ustawiono automatyczne wy# czenie) s pod, wietlone. Czas gotowania dla pozosta#ych pól mo na sprawdzi1 poprzez dotkni'cie sensora zegara, odpowiednia lampka kontrolna szybko pulsuje. Aby zmieni1 ustawiony czas wy# czenia nale y wybra1 pole grzejne poprzez dotkni'cie sensora zegara. Dotykaj c sensory zegara i mo na zmieni1 czas wy# czenia si' pola. Po up#ywie ustawionego czasu pole wy# czy si' automatycznie, po 2 minutach rozlegnie si' sygna# akustyczny, a na wy, wietlaczu pulsuje wskazanie. Dotkn 1 sensor zegara, aby wy# czy1 sygna#.Szybszego ustawienia mo na dokona1 dotykaj c jednego sensora zegara lub, a na wy, wietlaczu pojawi si' wymagana warto, 1. ] Zalecamy zapisanie tych danych poni ej: PNC (9 cyfr).................................... S-Nr (9 cyfr)....................................UEytkownik pokrywa koszty naprawy, jeIli: - usuni'cie usterek opisanych w rozdziale,, Usterki" lub b#'du spowodowanego wskutek nieprawid#owej obs#ugi urz dzenia le y w mo liwo, ciach u ytkownika, - technik serwisowy nie b'dzie przed pierwsz wizyt u Pa"stwa dok#adnie poinformowany o rodzaju usterki i b'dzie zmuszony do powtórnego przyjazdu (np. Podanie wyczerpuj cej informacji umo liwi personelowi zak#adu serwisowego szybsze za#atwienie Pa"stwa zg#oszenia, pozwoli na unikni'cie powtórnych wizyt technika i zwi zanych z tym dodatkowych kosztów.27Producent nie ponosi odpowiedzialnoIci za szkody spowodowane wskutek nieprzestrzegania obowi? zuj? cych przepisów bezpieczeMstwa. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.DANE TECHNICZNEWymiary zewnCtrzne p yty Szeroko, 1 590 mm G#'boko, 1 520 mm Wysoko, 1 47 mm Wymiary wyciCcia do zabudowy p yty Szeroko, 1 560 mm G#'boko, 1 490 mm Kt R5 Parametry pole grzejne, przód lewa strona pole grzejne, ty# lewa strona pole grzejne, ty# prawa strona pole grzejne, przód prawa strona Sie1 zasilaj ca Ca#kowity pobór mocy 120/175/210 mm 145 mm 170x265 mm 145 mm 230 V~50 Hz 7, 1 kW 800/1600/2300 W 1200 W 1500/2400 W 1200 WUrz dzenie spe#nia normy Unii Europejskiej: Dyrektywa Nr 73/23/EWG z 19. 02. 1973 r. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EHS6651P

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EHS6651P.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Korzystaj z tej strony, aby skonfigurować swoje urządzenie i poznać wszystkie jego możliwości.

© CANON INC. 2023

Instrukcja konserwacji użytkownika Aeg Efp60924ow

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konserwacji użytkownika Aeg Efp60924ow

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konserwacji użytkownika Aeg Efp60924ow