Podręcznik programisty Electrolux Wdu4100

Podręcznik programisty Electrolux Wdu4100 to profesjonalny przewodnik dla programistów, który zawiera wszystkie niezbędne informacje do programowania systemów sterowania Electrolux Wdu4100. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące programowania, w tym szczegółowe instrukcje krok po kroku oraz ilustracje, które pomagają w łatwy i szybki sposób zaprogramować system sterowania. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące diagnozowania i rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas programowania. Po przeczytaniu tego podręcznika programiści będą w stanie stworzyć profesjonalne, zoptymalizowane i sprawne programy dla Electrolux Wdu4100.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik programisty Electrolux Wdu4100

Poznaj najlepsze metody tworzenia doskonałego kodu.

• Jak pisać dobry kod, a zły przekształcić w dobry?

• Jak formatować kod, aby osiągnąć maksymalną czytelność?

• Jak implementować pełną obsługę błędów bez zaśmiecania logiki kodu?

O tym, ile problemów sprawia niedbale napisany kod, wie każdy programista. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak napisać ten świetny, „czysty” kod i czym właściwie powinien się on charakteryzować. Co więcej – jak odróżnić dobry kod od złego? Odpowiedź na te pytania oraz sposoby tworzenia czystego, czytelnego kodu znajdziesz właśnie w tej książce. Podręcznik jest obowiązkową pozycją dla każdego, kto chce poznać techniki rzetelnego i efektywnego programowania.

W książce Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty szczegółowo omówione zostały zasady, wzorce i najlepsze praktyki pisania czystego kodu. Podręcznik zawiera także kilka analiz przypadków o coraz większej złożoności, z których każda jest doskonałym ćwiczeniem porządkowania zanieczyszczonego bądź nieudanego kodu. Z tego podręcznika dowiesz się m. in., jak tworzyć dobre nazwy, obiekty i funkcje, a także jak tworzyć testy jednostkowe i korzystać z programowania sterowanego testami. Nauczysz się przekształcać kod zawierający problemy w taki, który jest solidny i efektywny.

Ten produkt jest niedostępny. Sprawdź koszty dostawy innych produktów.

1. Wst�p

"Standardowa biblioteka Pythona" stanowi zbi�r r�norodnych komponent�w.

Zawiera ona definicje typ�w danych, takie jak liczby i listy, kt�re mo�nazaliczy� do "j�dra" j�zyka. Dla tych typ�wj�dro j�zyka definiuje formy litera��w i narzuca pewne zasadydotycz�ce ich sk�adni, lecz w pe�ni tej sk�adni nie definiujeJ�dro j�zyka definiuje natomiast takie w�asno�ci sk�adniowe,jak pisownia i priorytety operator�w.Biblioteka zawiera r�wnie� wbudowane fukcje i wyj�tki --obiekty, kt�re mog� by� u�yte przez jakikolwiek kod Pythonabez potrzeby stosowania operacji import.Niekt�re z nich s� zdefiniowane przez j�dro j�zyka, lecz wielez nich nie ma znaczenia dla podstawowej sk�adni j�zyka.Na wi�ksz� cz�� biblioteki sk�ada si� zbi�r modu��w.Zbi�r ten mo�na podzieli� na wiele sposob�w. Niekt�re modu�y s�napisane w C i wbudowane w interpreter Pythona; inne s� napisanew Pythonie i importowane w postaci kodu �r�d�owego. Niekt�remodu�y udost�pniaj� interfejsy bardzo specyficzne dla Pythona,takie jak wypisywanie stosu wywo�a�. Cz�� modu��w udost�pniainterfejsy specyficzne dla szczeg�lnego systemu operacyjnego, jakna przyk�ad dost�p do specjalizowanego sprz�tu. Inne modu�y zawieraj�interfejsy specyficzne dla konkretnej dziedziny oprogramowania,jak na przyk�ad World Wide Web. Niekt�re mody�y s� dost�pne wewszystkich wersjach i dla wszystkich system�w operacyjnych, innes� dost�pne wy��cznie gdy system operacyjny na to pozwalalub ich wymaga. Jeszcze inne s� dost�pne wy��cznie w przypadku, gdyzosta�a wybrana odpowiednia opcja konfiguracyjna na etapie kompilacjii instalacji Pythona.Ten podr�cznik jest zorganizowany wed�ug zasady "od �rodka" --najpierw opisuje wbudowane typy danych, nast�pnie wbudowane funkcjei wyj�tki a na ko�cu modu�y, zgrupowane tematycznie w poszczeg�lnychrozdzia�ach podr�cznika. Kolejno�� rozdzia��w jak r�wnie� kolejno��modu��w w ramach rozdzia�u jest z grubsza ustalona wed�ug wa�no�ci-- od najpowszechniej u�ywanych do mniej wa�nych.Oznacza to, �e je�li zaczniesz czyta� ten podr�cznik od pocz�tkui przeskoczysz do dalszych rozdzia��w kiedy si� znudzisz, uzyskaszrozs�dny przegl�d dost�pnych modu��w i dziedzin aplikacji kt�res� obs�ugiwane przez bibliotek� Pythona. Oczywi�cie nie musiszczyta� tego jak powie�ci -- mo�esz r�wnie� przegl�da� spis tre�ci(na pocz�tku podr�cznika), lub wyszukiwa� konkretne funkcje, modu�ylub sformu�owania w indeksie (na ko�cu). Ostatecznie, je�li lubiszprzypadek, mo�esz wybra� przypadkow� stron� (zobacz te�:random) i poczyta� rozdzia� lub dwa. Niezale�nie odkolejno�ci w jakiej przeczytasz zawarto�� tego podr�cznika wartozacz�� od rozdzia�u 2, "Wbudowane typy, wyj�tki ifunkcje" poniewa� pozosta�e rozdzia�y podr�cznika zak�adaj�zaznajomienie si� z tym materia�em.Poloneza czas zacz��!

Zajrzyj do Informacji na temat tej publikacji... aby pom�c w jej rozwoju.

Poznaj najlepsze metody tworzenia doskonałego kodu

 • Jak pisać dobry kod, a zły przekształcić w dobry?
 • Jak formatować kod, aby osiągnąć maksymalną czytelność?
 • Jak implementować pełną obsługę błędów bez zaśmiecania logiki kodu?

O tym, ile problemów sprawia niedbale napisany kod, wie każdy programista. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak napisać ten świetny, "czysty" kod i czym właściwie powinien się on charakteryzować. Co więcej - jak odróżnić dobry kod od złego? Odpowiedź na te pytania oraz sposoby tworzenia czystego, czytelnego kodu znajdziesz właśnie w tej książce. Podręcznik jest obowiązkową pozycją dla każdego, kto chce poznać techniki rzetelnego i efektywnego programowania.

W książce Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty szczegółowo omówione zostały zasady, wzorce i najlepsze praktyki pisania czystego kodu. Podręcznik zawiera także kilka analiz przypadków o coraz większej złożoności, z których każda jest doskonałym ćwiczeniem porządkowania zanieczyszczonego bądź nieudanego kodu. Z tego podręcznika dowiesz się m. in., jak tworzyć dobre nazwy, obiekty i funkcje, a także jak tworzyć testy jednostkowe i korzystać z programowania sterowanego testami. Nauczysz się przekształcać kod zawierający problemy w taki, który jest solidny i efektywny.

 • Nazwy klas i metod
 • Funkcje i listy argumentów
 • Rozdzielanie poleceń i zapytań
 • Stosowanie wyjątków
 • Komentarze
 • Formatowanie
 • Obiekty i struktury danych
 • Obsługa błędów
 • Testy jednostkowe
 • Klasy i systemy
 • Współbieżność
 • Oczyszczanie kodu
 • Niech stworzony przez Ciebie kod imponuje czystością!

  O autorze ebooka

  Robert C. Martin (Wujek Bob) jest programistą od 1970 roku. Jest uznanym mówcą na konferencjach całego świata. Napisał między innymi książki Czysty kod (Helion, 2009), Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C# (Helion, 2008), Mistrz czystego kodu. Kodeks postępowania profesjonalnych programistów (Helion, 2013) oraz UML for Java Programmers (Prentice Hall, 2003). Oprócz tego Martin opublikował setki artykułów, rozpraw i wpisów na blogach. Działał jako redaktor naczelny magazynu „The C++ Report” i był pierwszym przewodniczącym organizacji Agile Alliance. Założył i prowadzi międzynarodową firmę Object Mentor Inc., skupiającą doświadczonych programistów i menedżerów specjalizujących się we wspomaganiu firm w realizacji trudnych projektów.

  Podręcznik programisty Electrolux Wdu4100

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik programisty Electrolux Wdu4100

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik programisty Electrolux Wdu4100