Podręcznik wdrażania Haier Hnr500x

Podręcznik wdrażania Haier Hnr500x jest kompleksowym przewodnikiem, który pomaga użytkownikom w konfigurowaniu i wdrażaniu tego urządzenia. Zawiera wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby skonfigurować i wdrożyć urządzenie Haier Hnr500x, w tym instrukcje dotyczące zarządzania siecią, protokołów i konfiguracji sieciowej. Podręcznik zawiera również informacje dotyczące konfiguracji sieci Wi-Fi lub kablowej, kontroli dostępu do sieci i usług, konfiguracji usług i zarządzania zabezpieczeniami. Podręcznik wdrażania zapewnia użytkownikom zrozumienie zasad działania tego urządzenia, dzięki czemu łatwo będzie je skonfigurować i wdrożyć.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wdrażania Haier Hnr500x

komputerów Mac

Podręcznik wdrażania komputerów Mac został połączony z Podręcznikiem wdrażania iPhone'a oraz iPada oraz dokumentem Ustawienia zarządzania urządzeniami mobilnymi dla administratorów IT w jeden nowy przewodnik zatytułowany Wdrażanie na platformie Apple. Uaktualnij swoją zakładkę.

Był pomocny?

Ograniczenie liczby znaków:250

Maksymalna liczba znaków to 250.

Dziękujemy za komentarz.

Oprócz zapewnienia dostępu do sieci Wi-Fi w placówce edukacyjnej wiele okręgów szkolnych pomaga także uczestnikom zajęć w nauce z dowolnego miejsca, wdrażając iPady z obsługą sieci komórkowej.

Omówienie

Wdrożenia obejmujące urządzenia komórkowe różnią się od wdrożeń na Wi-Fi w wielu ważnych aspektach, pojawiają się więc nowe elementy do rozważenia:

 • Typ modułu identyfikacji abonenta (SIM)

 • Wybór operatora

 • Wsparcie ze strony rozwiązania MDM

 • Filtrowanie zawartości

Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj wideo: Planning for Cellular Connectivity (Planowanie połączenia przez sieć komórkową).

eSIM oraz fizyczna karta SIM

Aktywacja usługi komórkowej wymaga karty SIM lub eSIM dostarczonej przez operatora. Karty eSIM są preferowane z wielu powodów, ale Twój lokalny operator może nie obsługiwać ich w skali potrzebnej w Twojej organizacji. Wybór operatora powinien również uwzględniać zasięg w miejscu zamieszkania użytkowników, położenie szkoły, a także wszelkich miejsc, w których urządzenia są początkowo konfigurowane.

Wybór operatora

Niektóre iPady obsługują połączenie z siecią komórkową. Aby najlepiej wykorzystać to połączenie podczas planowania wdrożenia, upewnij się, że wybrany został operator odpowiedni dla Twoich potrzeb.

Ponieważ karty eSIM są oparte na oprogramowaniu, zapewniają znacznie większą elastyczność wdrażania, a także są łatwiejsze do zabezpieczenia. Administratorzy mogą zdalnie uruchamiać instalację karty eSIM oraz ograniczać użytkownikowi możliwość usunięcia jej z urządzenia. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany operatora komórkowego dla urządzeń po ich wdrożeniu wśród użytkowników, polecenie MDM umożliwia dokonanie tej zmiany bez udziału użytkownika. Korzystanie z kart eSIM ma także inne zalety. Na przykład, jeśli jest to dozwolone, użytkownik może także przełączyć na poprzednią kartę eSIM, wybierając Ustawienia > Sieć komórkowa.

Wybierając operatora, zapytaj o następujące rzeczy:

 • Jaki jest okres tworzenia i udostępniania kart eSIM po podpisaniu umowy, aby można je było przypisać do obsługiwanych iPhone’ów i iPadów?

 • Czy operator obsługuje funkcję Apple Lookup Service (ALS), umożliwiającą automatyzację instalacji kart eSIM?

 • Czy operator umożliwia użytkownikom przenoszenie kart eSIM między iPadami?

 • Jaki jest adres URL serwera eSIM Twojego operatora (znanego jako serwer SM-DP +)?

  • Upewnij się, że zapory sieciowe nie blokują dostępu do serwera eSIM operatora.

  • Podczas instalacji kart eSIM przy użyciu rozwiązania MDM musi być używana nazwa hosta serwera eSIM operatora.

 • Jeśli chodzi o zasięg i pojemność sieci komórkowej, czy operator może:

  • Przeprowadzić badanie wież komórkowych w pobliżu miejsc, w których będą poświadczane urządzenia i gdzie może odbywać się zdalne nauczanie?

Uwaga: Operatorzy mogą nie być przygotowani na liczbę urządzeń jednocześnie oczekujących w kolejce do poświadczenia eSIM. Wielu operatorów żąda informacji o planowanym przeprowadzaniu zautomatyzowanego poświadczania.

Filtrowanie zawartości

Urządzenia poświadczone poza siecią szkolną mogą wymagać dostosowania strategii filtrowania treści. Urządzenia te korzystają z sieci komórkowych, oraz domowych lub publicznych sieci Wi-Fi. Jeśli istniejące rozwiązania do filtrowania treści opierają się na wykorzystaniu sieci lokalnych (należących do szkoły) w celu zapewnienia filtrowania treści, wymagane jest nowe podejście. Jednym z rozwiązań jest kierowanie całego ruchu z powrotem przez sieć szkolną (przy użyciu VPN lub globalnej konfiguracji proxy), ale może to wymagać modernizacji szkolnego połączenia z Internetem lub innych elementów infrastruktury.

Rozwiązania filtrujące oparte na chmurze mogą być lepiej dostosowane do urządzeń komórkowych, ponieważ nie wymagają one danych do przesyłania tam i z powrotem przez sieć szkolną.

Filtrowanie treści na urządzeniu za pomocą aplikacji korzystających z szablonu roboczego Apple Network Extensions zapewnia najlepsze doświadczenie użytkownika, ponieważ z urządzenia jest wysyłany bardzo mały ruch, a elementy sterujące filtrowaniem treści są zarządzane lokalnie.

Korzystając z filtrowania treści, należy wziąć pod uwagę, że rozwiązania do filtrowania oparte na plikach VPN/PAC nie filtrują ruchu hotspotów osobistych. Do profilu konfiguracji można dodać ograniczenie uniemożliwiające korzystanie z hotspotu osobistego.

Uwaga: Niektórzy operatorzy (tacy jak T-Mobile w Stanach Zjednoczonych) używają w sieci komórkowej wyłącznie adresów IPv6. Każde rozwiązanie filtrowania treści powinno zostać sprawdzone pod kątem zgodności z sieciami używającymi wyłącznie adresów IPv6.

Wdrażanie iPadów z kartami eSIM

Aby wdrożyć urządzenia iPad na dużą skalę przy użyciu kart eSIM, należy zebrać identyfikatory urządzeń, wysłać je do operatora, zarejestrować urządzenia w rozwiązaniu MDM, a następnie wysłać polecenie MDM w celu aktywowania kart eSIM.

 1. Zbierz wymagane identyfikatory (numer seryjny, IMEI, EID) przy użyciu jednej z następujących metod:

  • Od działu sprzedaży Apple.

  • Skanując kody kreskowe na opakowaniach produktów.

  • Poprzez powiązanie urządzeń z Makiem i użycie aplikacji Apple Configurator lub narzędzia wiersza poleceń cfgutil w celu wyeksportowania numeru seryjnego i IMEI. Nadal konieczne będzie uzyskanie identyfikatora EID każdego urządzenia przy użyciu innych opisanych metod.

  • Jeśli urządzenia są już wdrożone, rozwiązania MDM mogą wysyłać zapytania o numer seryjny oraz IMEI, oraz (w systemach iOS 14 lub nowszych, oraz iPadOS 14 lub nowszych) o identyfikator EID.

 2. Wyślij te dane do operatora i uzyskaj od niego adres URL serwera eSIM.

 3. Gdy operator potwierdzi, że karty eSIM są gotowe, zarejestruj iPady w rozwiązaniu MDM.

 4. Przy użyciu rozwiązania MDM wyślij polecenie odświeżenia planów sieci komórkowej, zawierające adres URL serwera eSIM, aby aktywować karty eSIM. Zajrzyj do dokumentacji rozwiązania MDM, aby poznać kroki niezbędne do ukończenia tego etapu.

Podrêcznik wdra¿ania

ISO 9001:2000

Autor: S³awomir Wawak

ISBN: 978-83-246-0515-6

Format: A5, stron: 216

Samodzielnie przygotuj dokumentacjê ISO

• Wymagania normy ISO 9001:2000

• Wdra¿anie ISO z audytorem wewnêtrznym i zewnêtrznym

• Wybór aplikacji do zarz¹dzania elektronicznym obiegiem dokumentów

ISO mo¿e byæ stert¹ zbêdnych formularzy albo systemem, który doceni¹ wszyscy

pracownicy (a nie tylko klient, „pod” którego ISO jest wdra¿ane). To zale¿y od sposobu

wdra¿ania ISO. Podczas wdra¿ania wœród cz³onków organizacji rodzi siê fundamentalne

pytanie: „Po co nam ISO? ”. Szanse na powodzenie s¹ tym wiêksze, im lepiej wdro¿eniowcy

potrafi¹ pokazaæ pracownikom korzyœci z ISO i odpowiedzieæ na ich w¹tpliwoœci.

Niniejsza ksi¹¿ka jest pomoc¹ dla ka¿dego, kto zamierza podj¹æ siê misji, jak¹ jest

wdra¿anie ISO.

W tej ksi¹¿ce S³awomir Wawak omawia proces wdra¿ania ISO. Wskazuje, na co zwróciæ

szczególn¹ uwagê. Wyjaœnia to, co w praktyce wdra¿ania powoduje nieporozumienia

i b³êdy. Celem tej ksi¹¿ki jest przygotowanie Ciebie do samodzielnego sporz¹dzenia

dokumentacji ISO.

G³ówne zagadnienia poruszane w ksi¹¿ce to:

• tworzenie polityki jakoœci w organizacji,

• ulepszanie systemów motywacyjnych,

• mapowanie procesów organizacji,

• analiza sprawdzonych systemów i technik jakoœci: just in time, Kaizen i innych,

• dostosowanie obiegu informacji do ISO,

• przygotowanie organizacji do auditu zatwierdzaj¹cego.

Spis treści

Wstęp...................................................................................................... 7

1. Pojęcie jakości....................................................................................... 9

Definicja jakości.................................................................................................. 9

Geneza normalizacji systemów jakości........................................................... 15

Podstawowe zastosowania norm ISO serii 9000.................................... 21

Nowelizacja norm ISO serii 9000................................................................... 25

Pięć poziomów dojrzałości organizacji......................................................... 30

Osiem zasad zarządzania.................................................................................. 31

Orientacja na klienta.................................................................................... 31

Przywództwo................................................................................................. 34

Zaangażowanie pracowników.................................................................... 35

Podejście procesowe..................................................................................... 36

Systemowe podejście do zarządzania........................................................ 37

Ciągłe doskonalenie..................................................................................... 37

Podejmowanie decyzji na podstawie faktów............................................ 38

Wzajemnie korzystne relacje z dostawcami............................................. 39

Metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością.................................... 40

Podejście do wdrażania systemu................................................................ 40

Etapy budowy i wdrażania systemu............................................................ 41

Szkolenie pracowników.............................................................................. 46

4

Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000

Diagnoza procesów w organizacji............................................................. 50

Pisanie dokumentacji systemu................................................................... 52

Weryfikacja wdrożenia systemu................................................................. 65

Certyfikacja systemów zarządzania................................................................ 65

2. Wymagania normy ISO 9001:2000.................................................. 71

Podstawowe wymagania.................................................................................... 71

Model systemu zarządzania jakością......................................................... 71

Nadzór nad dokumentacją......................................................................... 73

Nadzór nad zapisami.................................................................................. 77

Odpowiedzialność kierownictwa................................................................... 79

Zaangażowanie kierownictwa.................................................................... 79

Orientacja na klienta................................................................................... 80

Polityka jakości.............................................................................................. 81

Planowanie i ustalanie celów...................................................................... 82

Odpowiedzialność, uprawnienia, komunikacja...................................... 84

Przegląd zarządzania................................................................................... 86

Zarządzanie zasobami...................................................................................... 87

Zasoby ludzkie.............................................................................................. 87

Infrastruktura i

środowisko

pracy............................................................. 89

Realizacja wyrobu lub usługi............................................................................ 91

Planowanie realizacji wyrobu...................................................................... 91

Procesy związane z klientem....................................................................... 92

Projektowanie i rozwój................................................................................ 94

Zakupy........................................................................................................... 96

Produkcja i dostarczanie usługi............................................................... 102

Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów.............. 105

Pomiary, analizy i doskonalenie................................................................... 107

Pomiar zadowolenia klienta..................................................................... 107

Audit wewnętrzny...................................................................................... 109

Monitorowanie procesów i wyrobów...................................................... 121

Nadzór nad wyrobem niezgodnym.......................................................... 121

Analiza danych........................................................................................... 122

Działania korygujące.................................................................................. 123

Działania zapobiegawcze........................................................................... 123

5

3. Metody i techniki............................................................................. 125

Wykres Ishikawy............................................................................................... 125

FMEA................................................................................................................ 130

QFD................................................................................................................... 132

Wykres Pareto................................................................................................... 137

Koła jakości....................................................................................................... 139

Benchmarking................................................................................................. 140

Just in time........................................................................................................ 141

Kaizen i hoshin kanri...................................................................................... 145

Kreowanie kultury organizacyjnej................................................................ 147

Modyfikacja systemu motywacyjnego.......................................................... 153

Organizacja pracy zespołowej........................................................................ 157

4. Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością................... 165

Przepływ informacji w systemie jakości........................................................ 165

Określenie systemu..................................................................................... 165

Struktura systemu....................................................................................... 169

Wykorzystanie Open Source w firmie......................................................... 182

Zakres zastosowania wolnego oprogramowania.................................... 183

Koszty zmiany oprogramowania.............................................................. 185

Przykłady aplikacji........................................................................................... 186

DocMGR (wersja 0. 49) — zarządzanie dokumentami........................ 187

Gantt Project (wersja 1. 10. 3) — planowanie i realizacja

przedsięwzięć........................................................................................... 188

OpenCRX (wersja 1. 5. 0) — zarządzanie relacjami z klientem............ 189

Knowledge Tree (wersja 2. 0. 0) — zarządzanie informacjami.............. 190

eDMS (wersja 1. 4) — zarządzanie dokumentami............................... 191

Paper Harbour (wersja 1. 4) — zarządzanie dokumentami................ 193

Bibliografia........................................................................................ 195

Skorowidz.......................................................................................... 205

Wymagania normy

Podstawowe wymagania

Model systemu zarządzania jakością

Norma ISO 9001:2000 wprowadziła zupełnie inną strukturę w stosunku do

poprzednich edycji. Wynika ona z podejścia procesowego, po raz pierwszy

zastosowanego w tej normie. Zmienia to diametralnie podejście do syste-

mów jakości: punkt ciężkości przeniósł się ze „starania się” na zarządzanie.

Podejście procesowe opiera się na tak zwanej pętli Deminga: zaplanuj — wy-

konaj — sprawdź — popraw (PDCA). Norma ISO 9001 została tak zapro-

jektowana, aby tworzyła spójną parę z normą ISO 9004. Ta ostatnia uzu-

pełnia system o elementy niewymagane do uzyskania certyfikatu, ale nie-

zbędne do doskonalenia systemu. Norma jest także zgodna w strukturze

i wymaganiach z normą zarządzania

środowiskowego

— ISO 14001:1996.

Poniższy rysunek przedstawia podejście procesowe stosowane w normie ISO

9001:2000 (rysunek 2. 1).

Podręcznik wdrażania Haier Hnr500x

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wdrażania Haier Hnr500x

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wdrażania Haier Hnr500x