Podręcznik wdrażania i obsługi 3g Puck

Podręcznik 3G Puck jest idealnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą uzyskać dostęp do szybkiego, zaawansowanego i zintegrowanego systemu komunikacji szerokopasmowej. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, konfiguracji i zarządzania sieciami 3G Puck. Użytkownicy mają dostęp do bezpiecznych i niezawodnych funkcji sieciowych, takich jak przesyłanie danych, połączenia głosowe, transmisja danych, serwery plików FTP, sieci VPN, systemy kontroli dostępu i wiele innych. Podręcznik wdrażania i obsługi 3G Puck może być używany przez wszystkich, od początkujących użytkowników do profesjonalnych administratorów sieci. Zawiera on szereg szczegółowych instrukcji, w tym określenie szerokości kanału, konfiguracji połączeń, wybór systemu operacyjnego i wiele innych. Dzięki Podręcznikowi 3G Puck można łatwo skonfigurować i uruchomić sieć 3G Puck, a także zarządzać nią za pomocą intuicyjnego interfejsu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wdrażania i obsługi 3g Puck

Numer części: E67809-08

Copyright © 2011, 2020, Oracle i/lub jej spółki powiązane.

Oprogramowanie i związana z nim dokumentacja dostarczane są w ramach umowy licencyjnej zawierającej ograniczenia w zakresie ich używania i ujawniania, a także chronione przez prawa do własności intelektualnej. O ile nie jest to jednoznacznie dozwolone w umowie licencyjnej lub dozwolone prawem, użytkownikowi nie przysługuje prawo do użytkowania, kopiowania, reprodukowania, przekładu, nadawania, modyfikowania, licencjonowania, przesyłania, dystrybuowania, prezentowania, odtwarzania, publikowania ani wystawiania jakiejkolwiek części, w jakiejkolwiek postaci, przy użyciu jakichkolwiek środków. Odtwarzanie (ang. Reverse engineering), dezasemblacja (ang. Disassembly) oraz dekompilacja (ang. Decompilation) oprogramowania są zabronione, z wyjątkiem takiego zakresu, który jest dozwolony przez prawo do zapewnienia współpracy.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie gwarantuje się, że nie zawierają błędów. W wypadku znalezienia jakichkolwiek błędów, prosimy o pisemny kontakt.

Jeśli oprogramowanie lub związana z nim dokumentacja są dostarczane Rządowi USA lub komukolwiek, kto uzyskuje licencję w imieniu Rządu USA, to ma zastosowanie następujące oświadczenie:

U. S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U. Government end users are "commercial computer software" or "commercial computer software documentation" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U. Government’s use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U. Government.

Niniejsze oprogramowanie lub sprzęt komputerowy są tworzone w celu ogólnego zastosowania w różnorodnych programach służących do zarządzania danymi. Nie są one tworzone ani przeznaczone do użytku w celach z natury niebezpiecznych, w tym w zastosowaniach mogących stwarzać ryzyko spowodowania obrażeń. Jeżeli ktokolwiek używa niniejszego oprogramowania lub sprzętu komputerowego w takich celach, to jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie danych, sporządzanie kopii zapasowych oraz wszystkie działania zapewniające bezpieczeństwo ich zastosowania. Oracle Corporation i jej spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zastosowania niniejszego oprogramowania lub sprzętu komputerowego do niebezpiecznych celów.

Oracle i Java są zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle Corporation i/lub jej spółek powiązanych. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Intel i Intel Inside są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Intel Corporation. Wszystkie znaki towarowe SPARC podlegają umowie licencyjnej i są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki SPARC International, Inc. AMD, Epyc i logo AMD są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Advanced Micro Devices. UNIX jest zastrzeżonym znakiem towarowym licencjonowanym przez The Open Group.

Niniejsze oprogramowanie lub sprzęt komputerowy i związana z nimi dokumentacja mogą umożliwiać dostęp lub zawierać informacje dotyczące treści, produktów i usług będących własnością innych firm. Oracle Corporation i jej spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za te informacje, nie potwierdzają ich i nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek gwarancje stron trzecich, chyba że postanowiono inaczej w obowiązującej umowie między licencjobiorcą a Oracle. Oracle Corporation i jej spółki powiązane nie odpowiadają za żadne straty lub szkody, jakie może ponieść licencjobiorca w wyniku posiadania dostępu lub korzystania z treści, produktów lub usług innych firm, chyba że postanowiono inaczej w obowiązującej umowie między licencjobiorcą a Oracle.

CorelDRAW Tematy Pomocy | Podr�cznik wdra�ania w sieci

Podr�cznik wdra�ania w sieci programu CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera podzielone na etapy instrukcje dotycz�ce wdra�ania pakietu CorelDRAW Graphics Suite X7 w sieci. Podr�cznik jest przeznaczony dla klient�w, kt�rzy kupuj� wielostanowiskow� licencj� pakietu CorelDRAW Graphics Suite X7 dla swoich organizacji. Aby zakupi� licencj� wielostanowiskow� oprogramowania i uzyska� podr�cznik, nale�y skontaktowa� si� z Biurem obs�ugi klienta firmy Corel.

Copyright 2015 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.

NFOŚiGW, zgodnie z wytycznymi jednostek zarządzających funduszem ISPA, w tym Komisji Europejskiej, opracował Podręcznik Procedur Wdrażania ISPA. Jest to zasadniczy dokument określający wszystkie zadania, które wykonowane są przez NFOŚiGW w zakresie obsługi środków ISPA.

Poniżej udostępniamy Państwu Podręcznik oraz te z załączników, które są istotne z punktu widzenia Beneficjenta Końcowego.

 • Podręcznik Procedur Wdrażania ISPA dla NFOŚiGW. Wersja z dnia 9 lutego 2005 r.
 • Załącznik nr 3/1, Procedura wprowadzania zmian do Podręcznika Procedur Wdrażania ISPA dla NFOŚiGW,
 • Załącznik nr 5/1, Porozumienie w sprawie przygotowania przedsięwzięć ochrony środowiska przeznaczonych do dofinansowania w ramach programu ISPA,
 • Załącznik nr 5/2, Porozumienie w sprawie wdrażania Programu ISPA,
 • Załącznik nr 5/3, Opisy stanowisk,
 • Załącznik nr 5/4, Procedura „Zarządzanie dostępem do danych związanych z obsługą funduszy ISPA”,
 • Załącznik nr 6/1, Wytyczne i kryteria analizy Finansowej i Ekonomicznej (efektywności kosztowej) dla obliczenia udziału finansowania z funduszu ISPA,
 • Załącznik nr 6/2, Porozumienie o współfinansowaniu,
 • Załącznik nr 6/3, Wniosek o wsparcie przedsięwzięcia w ramach funduszu ISPA,
 • Załącznik nr 6/4, Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków krajowych,
 • Załącznik nr 6/5, Protokół przekazania przedsięwzięcia do realizacji,
 • Załącznik nr 7/1, Instrukcja działań dot. rozpoczęcia przetargu,
 • Załącznik nr 7/2, Instrukcja i Lista sprawdzająca Powołanie Komisji Przetargowej,
 • Załącznik nr 8/1, Porozumienie o Realizacji Projektu,
 • Załącznik nr 8/1/1, Harmonogram Realizacji Projektu - wytyczne do przygotowania Harmonogramów znajdują się na podstronie poświęconej wytycznym związanym z realizacją przedsięwzięć.
 • Załącznik nr 8/1/2a, Plan Płatności,
 • Załącznik nr 8/1/2b, Instrukcja przygotowania Planu Płatności,
 • Załącznik nr 8/1/3, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z instrukcją sporządzania,
 • Załącznik nr 8/1/4, Wyliczenie Efektu Ekologicznego,
 • Załącznik nr 8/1/5, Memorandum Finansowe – dokument rządowy indywidualny dla każdego projektu – patrz http://www. mos. pl/fundusze_UE/ispa/index. html,
 • Załącznik nr 8/1/6a, 6b, Formularze Wniosku o przekazanie środków - patrz Załącznik nr 13/8 i 13/9,
 • Załącznik nr 8/1/7, Ocena stanu przygotowania Beneficjenta Końcowego – patrz Załącznik nr 16/2,
 • Załącznik nr 8/1/8, Pełnomocnictwo udzielone NFOŚiGW,
 • Załącznik nr 8/1/9, Instrukcja w sprawie zabezpieczenia należności NFOŚiGW z tytułu udzielonych pożyczek oraz dofinansowania z funduszu ISPA,
 • Załącznik nr 8/1/10a, b, c, Formularze list sprawdzających dla beneficjentów końcowych do weryfikacji merytorycznej i formalno rachunkowej dotyczących wydatków kwalifikowanych,
 • Załącznik nr 8/2, Lista dokumentów przedkładanych w celu zawarcia porozumienia lub umowy pożyczki z NFOŚiGW,
 • Załącznik nr 8/3, Raport monitorujący z przebiegu przygotowania dokumentów do zawarcia PRP ISPA
 • Załącznik nr 8/4, Wytyczne w sprawie delegowania realizacji projektu na inny podmiot,
 • Załącznik nr 10/1, Procedura „Dofinansowanie przedsięwzięcia”, - ze środków NFOŚiGW
 • Pakiet załączników od 11/1 do 11/12,
 • Załącznik nr 11/1, Lista sprawdzająca Zakres Zadań na usługi,
 • Załącznik nr 11/2, Lista sprawdzająca Ogłoszenie o przetargu na usługi,
 • Załącznik nr 11/3, Lista sprawdzająca Dokumentacje Przetargową na usługi,
 • Załącznik nr 11/4, Lista sprawdzająca Kontrakt na usługi,
 • Załącznik nr 11/5, Lista sprawdzająca zapytanie ofertowe i Kontrakt Ramowy na usługi,
 • Załącznik nr 11/6, Lista techniczna sprawdzająca Dokumentacje Przetargową na roboty budowlane,
 • Załącznik nr 11/7, Lista techniczna sprawdzająca Dokumentacje Przetargową na dostawy,
 • Załącznik nr 11/8, Lista formalna sprawdzająca Dokumentacje Przetargową na roboty budowlane,
 • Załącznik nr 11/9, Lista formalna sprawdzająca Dokumentacje Przetargową na dostawy,
 • Załącznik nr 11/10, Lista sprawdzająca Kontrakt na roboty budowlane,
 • Załącznik nr 11/11, Lista sprawdzająca Kontrakt na dostawy,
 • Załącznik nr 11/12, Lista sprawdzająca dokumentów przetargowych na roboty,
 • Załącznik nr 11/A, Protokół przekazania dokumentów przetargowych na usługi do DSW,
 • Załącznik nr 11/B, Protokół przekazania dokumentów przetargowych do publikacji do WP,
 • Załącznik nr 11/C, Protokół przekazania dokumentów przetargowych na roboty,
 • Załącznik nr 11/D, Protokół przekazania dokumentów przetargowych na dostawy,
 • Załącznik nr 11/E, Protokół przekazania dokumentów przetargowych do weryfikacji przed publikacją,
 • Pakiet Załączników od 12/1 do 12/11,
 • Załącznik nr 13/1, Lista sprawdzająca poprawność założenia rachunku projektu u Beneficjenta,
 • Załącznik nr 13/2, Lista Sprawdzająca dla wystąpienia do SAO o przekazanie I zaliczki ISPA,
 • Załącznik nr 13/3, Lista Sprawdzająca dla wystąpienia do SAO o przekazanie II zaliczki ISPA,
 • Załącznik nr 13/4, Wzór Model for payment claim,
 • Załącznik nr 13/5, Lista Sprawdzająca dla sprawdzenia „Model for Payment Claim”,
 • Załącznik nr 13/6, Lista Sprawdzająca dla wystąpienia do SAO o płatność pośrednią,
 • Załącznik nr 13/7, Lista Sprawdzająca dla wystąpienia do SAO o płatność końcową,
 • Załącznik nr 13/8, Format wniosku BK o I i II przekazanie w środków ISPA,
 • Załącznik nr 13/9, Format wniosku BK o III i kolejne przekazanie w środków ISPA,
 • Załącznik nr 13/10, Format stempla dla NFOŚiGW na wniosek o płatność i na kopię faktury BK,
 • Załącznik nr 13/11, Lista Sprawdzająca dla zweryfikowania wniosku BK o przekazanie środków,
 • Załącznik nr 13/12, Format polecenia przelewu środków ISPA na rachunek projektu,
 • Załącznik nr 13/13, Wzory stempli dla BK na fakturę,
 • Załącznik nr 13/14, Zestawienie faktur Beneficjenta Końcowego za okres....
 • Załącznik nr 13/15, Lista Sprawdzająca dla weryfikacji merytorycznej i formalno-rachunkowej dokumentów rozliczeniowych,
 • Załącznik nr 13/15a, Protokół przekazania faktury z DSR do DKR,
 • Załącznik nr 13/15b, Protokół przekazania faktury z DSR do DRZ,
 • Załącznik nr 13/16, Wzór „Rozliczenia faktur dla potrzeb akceptacji wydatków kwalifikowanych przez SAO”,
 • Załącznik nr 13/17, Format Faktury na dostawy,
 • Załącznik nr 13/18, Format Faktury na roboty,
 • Załącznik nr 13/19, Lista sprawdzająca do weryfikacji merytorycznej i formalno-rachunkowej faktur w ramach Pomocy Technicznej,
 • Załącznik nr 13/20, Format stempli dla NFOŚiGW na kopię faktury BK,
 • Załącznik nr 15/1, Procedura udzielania i obsługi pożyczek płatniczych dla przedsięwzięć dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • Załącznik nr 16/1, Instrukcja dot. kontroli dokumentacji i realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków funduszu ISPA,
 • Załącznik nr 16/2, Instrukcja dot. przeprowadzania kontroli przedrealizacyjnej Beneficjenta Końcowego,
 • Załącznik nr 16/3, Instrukcja dot. przeprowadzania kontroli terenowej realizacji projektów dofinansowywanych ze środków funduszu ISPA,
 • Zestawienia do Załącznika 16/3
 • Załącznik nr 17/1, Procedura „Kontrola w NFOŚiGW”,
 • Załącznik nr 17/2, Instrukcja „Wewnętrzna Kontrola Finansowa w NFOŚiGW”,
 • Załącznik nr 18/1, Instrukcja nr 03/06/NF/02 „Audyt Wewnętrzny w NFOŚiGW”,
 • Załącznik nr 19/1, Instrukcja postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie realizacji przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków ISPA”.

Na skróty

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Zobacz również

Przewodnik

po programach
priorytetowych 2016 (pdf)

Dopłaty do kolektorów
słonecznych

Instrukcja

oznakowania przedsięwzięć

Generator

wniosków o dofinansowanie

Podręcznik wdrażania i obsługi 3g Puck

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wdrażania i obsługi 3g Puck

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wdrażania i obsługi 3g Puck