Przestrogi dotyczące użytkowania Hitachi R Wb550p2ms

Przed użyciem Hitachi R Wb550p2ms należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, że urządzenie nie nadaje się do użytku w warunkach wilgotnych, przy dużych temperaturach ani w obecności chemikaliów lub pyłów. Należy również upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, gdy nie jest używane. Podczas czyszczenia urządzenia należy używać tylko wilgotnej szmatki lub miękkiej szczoteczki. Należy unikać używania detergentów i innych chemikaliów. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.

Ostatnia aktualizacja: Przestrogi dotyczące użytkowania Hitachi R Wb550p2ms

Rozwiązywanie problemów

Jeśli aparat działa nieprawidłowo lub podejrzewasz awarię, odwiedź następującą witrynę pomocy technicznej:

https://support. com/pl/

Aplikacja na smartfona umożliwia wyświetlanie zdjęć/filmów zapisanych w aparacie lub przesłanych do smartfona. Aby wyświetlić zdjęcia/filmy zapisane w aparacie, należy nawiązać połączenie między aparatem i smartfonem. (Podłączenie do smartfona)

 1. Naciśnij przycisk zasilania na aparacie, aby go włączyć.

 2. Naciśnij przycisk sieci bezprzewodowej, aby włączyć tę funkcję. com/pl/manual/sc/img/p009. png"/>

  • Dioda sieci bezprzewodowej miga na biało.
  • Nie trzeba tego robić, jeśli po włączeniu aparatu dioda sieci bezprzewodowej miga na biało.
  Wybierz SSID aparatu w ustawieniach Wi-Fi smartfona.
  • Po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego dioda sieci bezprzewodowej świeci się na biało.
  • Uruchom aplikację na smartfonie.
   • Wyświetlony zostanie ekran rejestracji obrazu.
   • Następnie dotknij x w górnym lewym rogu ekranu.
    • Pojawi się ekran z osią czasu zdjęć przesłanych na urządzenie.
    • Wybierz miejsce zapisu zdjęć/filmów.
     • [Device images] (Zdjęcia w urządzeniu)
     • Zostanie wyświetlona lista zdjęć/filmów przesłanych z aparatu do smartfona.
     • Zdjęcia/filmy można wyświetlać w formacie osi czasu lub miniatur.
     • Zdjęcia/filmy można otwierać, również wtedy gdy urządzenie nie jest połączone ze smartfonem.
     • [Cam images] (Zdjęcia w aparacie)
     • Zostanie wyświetlona lista zdjęć/filmów zapisanych w pamięci wewnętrznej aparatu.
     • Można zmienić zakres wyświetlanych zdjęć między [Not transferred] (Nieprzeniesione), [Transferred] (Przeniesione) i [All] (Wszystkie).
     • Dotknij zdjęcia/filmu, aby wyświetlić.
      • Nastąpi wyświetlenie wybranego zdjęcia/filmu w przeglądarce.

Przestroga

 • Przesyłanie długich filmów zajmuje dużo czasu i powoduje wyczerpywanie akumulatora.
 • Uwaga

 • Gdy wybrane w lokalizacji [Cam images] (Zdjęcia w aparacie) zdjęcia/filmy pojawią się w przeglądarce, to znaczy, że zostały skopiowane do pamięci smartfona z pamięci wewnętrznej aparatu. W wypadku filmów mają one 1920 x 960 albo 1280 x 640 (w momencie zapisania następuje konwersja wideo).
 • Zdjęć i filmów zapisanych w pamięci aparatu nie można wyświetlać w czasie nagrywania filmu.
 • Przeglądarka

  Możesz wyświetlić odpowiedni obszar zdjęcia sferycznego zrobionego aparatem i powiększyć lub pomniejszyć je, aby sprawdzić szczegóły.

 • Skalowanie: Zsunięcie lub rozsunięcie palców. com/pl/manual/sc/img/v001. png"/>

 • Zmiana wyświetlanego obszaru: Przeciągnięcie palcem. com/pl/manual/sc/img/v002. png"/>


  Podczas wyświetlania zdjęcia/filmu w przeglądarce dotknij ekran, aby zobaczyć przyciski i wykonać różne czynności.

 • Po wybraniu opcji [Cam images] (Zdjęcia w aparacie)
 • Powraca do listy zdjęć/filmów.
  Share (Udostępnij):
  Wysyła zdjęcie do serwisu społecznościowego, takiego jak Facebook.
 • Po wybraniu opcji [Device images] (Zdjęcia w urządzeniu)
 • Podczas odtwarzania filmu
 • Na ekranie [Settings] (Ustawienia) można sprawdzić stan aparatu i skonfigurować różne ustawienia.

  1. Puknij ikonę na ekranie startowym aplikacji.

   • Zostanie wyświetlony ekran [Settings] (Ustawienia).

  Ustawienia

  Na ekranie [Settings] (Ustawienia) dostępne są następujące ustawienia.

  Wi-Fi Status (Stan sieci Wi-Fi):
  Sprawdzanie stanu sieci Wi-Fi na smartfonie.
  Login/Logout (Zaloguj/Wyloguj):
  Logowanie i wylogowanie w usłudze theta360. com.
  Connection (Połączenie):
  Sprawdzanie połączenia między aparatem i smartfonem.
  Transfer method (Metoda przesyłania):
  Możesz wybrać, czy zdjęcia mają być zachowywane w aparacie podczas przesyłania ich do smartfona. Wybierz opcję [Copy] (Kopiuj), aby zachować zdjęcia w pamięci wewnętrznej po ich przesłaniu, lub opcję [Move] (Przenieś), aby po przesłaniu usunąć zdjęcia z pamięci wewnętrznej.

  Przestroga

 • Podczas przesyłania zdjęć do smartfona ich rozmiar jest zmniejszany automatycznie. Wybierz opcję [Copy] (Kopiuj), aby zachować oryginalny rozmiar zdjęć.
 • Sleep Mode* (Tryb uśpienia):
  Ustawianie czasu, po którym aparat przechodzi w tryb uśpienia — Off/3 minutes/5 minutes/7 minutes (Wył. /3 minuty/5 minut/7 minut).
  Jeśli po przejściu aparatu w tryb uśpienia przez 5 minut nie zostaną wykonane żadne czynności, urządzenie wyłączy się.
  Change Password* (Zmień hasło):
  Hasło do sieci Wi-Fi połączonego aparatu można zmienić, wykonując następujące czynności:

  1. Wprowadź nowe hasło (co najmniej 8 znaków) i puknij przycisk [Change Password] (Zmień hasło) u dołu ekranu.

   * Dozwolone są jednobajtowe znaki alfabetu angielskiego, cyfry i symbole (bez spacji).

  2. Po pomyślnej zmianie hasła naciśnij przycisk sieci bezprzewodowej na aparacie, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

  3. Przed zmianą hasła w ustawieniach sieci Wi-Fi na smartfonie usuń dane rejestracyjne aparatu.

  4. Wprowadź nowe hasło w ustawieniach sieci Wi-Fi na smartfonie i połącz się z aparatem.

  Uwaga

 • Należy pamiętać, że nie będzie już można użyć poprzedniego hasła.
 • Jeśli zapomnisz hasła, naciśnij przycisk resetowania u dołu aparatu, aby przywrócić hasło domyślne.
 • Camera version* (Wersja aparatu):
  Sprawdzanie wersji oprogramowania wewnętrznego aparatu.
  App version (Wersja aplikacji):
  Sprawdzanie wersji aplikacji.
  Twitter:
  Ustawianie konta w serwisie Twitter.
  Tumblr:
  Ustawianie konta w serwisie Tumblr.

  * Ustawienia można sprawdzać i zmieniać tylko wtedy, gdy aparat jest połączony ze smartfonem.

  Przestrogi dotyczące użytkowania Hitachi R Wb550p2ms

  Bezpośredni link do pobrania Przestrogi dotyczące użytkowania Hitachi R Wb550p2ms

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przestrogi dotyczące użytkowania Hitachi R Wb550p2ms